„A fejlődés alapjait csak magunkban keressük…csak az a mienk, amit önerőből értünk fel. Sohasem jött létre nagy dolog ott, ahol a nemzet munkásai nem önmagukban, hanem másokban bíztak… A nemzeti nagyság alapja csak magában a nemzetben van.

— (Gróf Széchenyi István)

 

180321Nap ej

A magyarok ősi hitvilágának igazi gyökere és kútja a Boldogasszony tisztelet.

A hitvallás jelenti, hogy mit gondolunk, mit érzünk a bennünket körül vevő világról – ez mozgatja érzelmeinket, gondolatainkat, cselekedeteinket.

A Boldogasszonyság nem más, mint a Teremtő Élet biztonságot adó fényének örök óhajtása. Minden ember eredendően lelkében hordja Őt.

 

AZ „ISTENFOGALOM” KÉT LEGFŐBB ISMERTETŐJE:
EMBERFELETTISÉG, ÖRÖKKÉVALÓSÁG

Őseink, elődeink a Termékenység és a Fényvallás követői voltak.
A Fény a Teremtő erő, mint örökvilágosság az Isten Törvényes Tudása és
Boldogasszonyunk anyai szeretete.

A hit nagyon fontos, mert hittel csatlakozunk a világhoz, ez minősíti lelkiségünket. Lelki üdvünkhöz tartozik, hogy ISTENSZERETŐ, tisztelő és Ő Benne bízó,
– nem Istenfélő NÉP VAGYUNK.

A magyar ember nem helyezi az Istent elérhetetlen magasságba, hanem részesévé teszi  – magában hordja. Magasztalja és perlekedik Vele, de mindig Vele él jóban, rosszban. Az Istennel közvetlen kapcsolatban álló hívő lelkek jósága, és jóra törekvése alapozza a Természet Rendjének tiszta és egészséges szemléletén nyugvó Erkölcsöt. Ez az erkölcstan tehát nem szolgál vallási érdeket, hanem a Tiszta Lelkiismeretet tartja az indítékaink és megnyilatkozásaink forrásának.

Istentől irányított Tiszta Lelkiismeretnek a szavát tudja és hiszi
„Isten Szavának” és „Isten Akaratának”.
Az imádkozás a lélek legbensőbb kapcsolata Teremtőjével.

ANYA - ATYA - FIÚ
E szentháromság adja az Élet Törvényét.
Egységét a Boldogasszonyunk A n y a i  s z e r e t e t e, fénye hatja át.
Áldást e Szentháromságból attól kapod, akitől kérted.

„AMINT FENT ÚGY LENT - AMINT LENT ÚGY FENT
"MIKÉPPEN  A  MENNYBEN  - ÚGY  A FÖLDÖN  IS”

Az ima, fohász napi szükséglet a magyar ember számára. Istenünk kiáradó fényének az egyenlő szárú kereszt, Napkereszt a megjelenítője, mely az IGE. Minden ága egy alapelem: - Víz, Föld, Levegő, Tűz nélkülük nincs élet a Földön.

A négy alapelem az anyaság, a létezés, az élet tiszteletét jelenti – ŐS–TEN jele Ön magáról. Az életfa (élőfa), mint ötödik elem van jelen a magyarok ősi hitvilágában.

Az Anyaisten, Ősanyánk abban különbözik a közönséges embertől, hogy nem volt születése – öröktől fogva él és élete nem ismer véget.

A Boldogasszonyság nem más, mint a Teremtő Élet örök biztonságot adó fényének óhajtása. Az ŐSTUDÁS kódolva BENNÜNK ÉL.  Ismerjük ABBA Atyánkat, és égi Édesanyánkat a Boldogasszonyt, akinek neve: BABBA. (SZÉP)

Ősi hitvilágunk szerint az esztendő körének számos Boldogasszony arca ismeretes – a  változások rendjében mindig más-más minőségét, erényét mutatja meg.

Az Életünk minden fontos helyzetét átszövi a Boldogasszonyság.
A Babba, egyetlen asszony-erő megnyilvánul a fogantatáskor az élet hajnalán, ekkor az óhajtás betelik az óhajtottal. Születésünkkor „URUS” orvos, bába, vagy a „mágus nővérek” Boldogasszonyunkat látják, Ő sugallja, miként cselekedjenek.
Az ősi-hit szerint az újszülöttet családi szertartással „családba fogadják”. Nevet az édesanya ad gyermekének.
A „legény-avatás” a fiúgyermek 18 éves -, a hajadon leányok „pártába-avatása” 16 éves korban történik. Ősi imádsággal fordulnak Boldogasszonyunkhoz a Szertartásokon. Legtöbbször „eljegyzés” is e magasztos családi ünnepség,  Boldogasszony készíti fel a testi vágyaktól szabadult embert az utolsó átváltozásra is, Ő általa térhetünk tisztán, szüzen a Teremtő Fényhez. Halálunk óráján Babba jön el,   hogy sirató asszonyok imáival átvezessék lelkünket a „nagy vízen”.

Albert Éva Katalin iparművésznő az Égiek sugallatára alkotta meg gyöngyözött textilkép sorozatát. A magyar ősi hitvilág újra élesztését kívánja a  t i z e n h a t   B o l d o g a s s z o n y  minőséggel megvalósítani.
Szarvasősanya, Béke Királynője, Gyertyaszentelő -, Babba -, Gyümölcsoltó -, Nagy Boldogasszony, Boldogasszony Szíve Szeretetlángja, Sarlós -, Kármelhegyi-, Havas-, Kis Boldogasszony, Fogolykiváltó -, Magyarok Nagyasszonya (Rózsafűzér Királynője), Nádi-, Csillagösvény Győzelmes Királynője, Szeplőtelen Fogantatás  Boldogasszonyok.

A nemzet önazonosság tudat fényében létrejött gyönyörű alkotások összessége
p á r a t l a n    k i n c s   e   v i l á g o n !

2012. március 2-án az Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői közössége ősi hitvilágunk szellemiségének közvetítésére alakult, mint becsületbeli társaság. E magasztos küldetést tartjuk szem előtt.
Az Égiek segítségét kérve haladunk vállalt utunkon, és gyűjtjük a Boldogasszonyok palástja alá az Ő népét!

Jó Istenem!
Imával kérem Egedet,
A Kegyelmedet…
Segedelmedet.
(Káldeusi ima)

Budapest, 2014. március 3.                                                   

Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői

________________________________